dane kontaktowe
 Hurtownia - Sklep wyposażenia wnętrz

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Martin Makarewicz oraz Marcin Makarewicz prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą A-jeden Martin Makarewicz, Marcin Makarewicz spółka cywilna z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 355 ustalają niniejszy Regulamin.
 2. Regulamin w zakresie prezentowania Użytkownikom informacji, w tym informacji o Towarach,  za pośrednictwem Serwisu www. a-jeden.pl, jest Regulaminem w rozumieniu  art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i określa rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną. Świadczenie usług drogą elektroniczną oznacza wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
 3. Regulamin określa także zasady zawierania przez A-Jeden umów sprzedaży Towarów na rzecz Klientów w Sklepie oraz dostawy i montażu Towarów, w szczególności sposób dokonywania zamówienia, miejsce zawarcia umowy sprzedaży, sposób dostawy, płatności, tryb składania skarg i wniosków, tryb reklamacyjny i gwarancyjny.
 4. Zawartość strony internetowej www.a-jeden.pl jest dostępna dla wszystkich Użytkowników sieci Internet.
 5. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.a-jeden.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, odtwarzanie, utrwalenie                               i wydrukowanie. Regulamin udostępniany jest także w Sklepie.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie.
 7. Językiem stosowanym w relacjach, których dotyczy niniejszy Regulamin, jest język polski.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 2.

Podmiot świadczący usługi przez Internet

 

Usługi za pośrednictwem Serwisu są świadczone przez Martina Makarewicz oraz Marcina Makarewicz prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą  A-jeden Martin Makarewicz, Marcin Makarewicz spółka cywilna z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 355.

 

§ 3.

Definicje

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć:

 • Regulamin - niniejszy Regulamin,
 • A-Jeden - Martin Makarewicz oraz Marcin Makarewicz prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą A-jeden Martin Makarewicz, Marcin Makarewicz spółka cywilna z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 355, właściciele                               i współadministratorzy Serwisu,
 • Sprzedawca - Martin Makarewicz oraz Marcin Makarewicz prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą A-jeden Martin Makarewicz, Marcin Makarewicz spółka cywilna z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 355,
 • Sklep – siedziba Sprzedawcy oraz miejsce zawierania umów sprzedaży: Gdańsk, ul. Grunwaldzka 355,
 • Serwis - system stron WWW udostępnionych na serwerze internetowym pod adresem https://www.a-jeden.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, przeznaczony między innymi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów,
 • Towar – towar prezentowany za pośrednictwem Serwisu lub w Sklepie, będący przedmiotem umowy sprzedaży,
 • Użytkownik - każda osoba, która korzysta z Serwisu,
 • Klient - każda osoba korzystająca z usług świadczonych przez A-Jeden.
 • Dostawca –firma montażowa, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dostawy i montażu Towarów zakupionych przez Klienta ze Sklepu,
 • Dane Osobowe - wszelkie informacje o Użytkowniku, pozwalające na zidentyfikowanie osoby w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wydanych na jego podstawie ustaw krajowych, zwanego „ RODO”.

 

§ 4.

Zakres Usług Serwisu

 

 1. Sprzedawca, na zasadach określonych w Regulaminie, prezentuje w Serwisie informacje,                w tym informacje handlowe, na temat udostępnionych do sprzedaży bezpośredniej Towarów.
 2. Klienci mogą dokonać zakupu Towarów prezentowanych w Serwisie wyłącznie w drodze sprzedaży bezpośredniej w siedzibie Sklepu w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 355.  Tym samym  nie jest możliwe dokonywanie zakupów Towarów on-line.

.

§ 5.

Warunki techniczne świadczenia Usług

 

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera stronę internetową www.a-jeden.pl z włączoną opcją akceptowania plików cookies, włączoną obsługę Java Script oraz oprogramowanie, które obsługuje archiwa ZIP oraz pliki pdf.
 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 3. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z Internetem, połączeń telefonicznych) celem korzystania z usług Serwisu ponosi Użytkownik zgodnie z cennikami dostawców, z których usług korzysta.

 

§ 6.

Świadczenie Usług

 

 1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Serwisowi identyfikującego go adresu elektronicznego i zaznaczenie odpowiedniego pola w Serwisie pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz pod klauzulą o otrzymywaniu informacji handlowej, wyraża zgodę na przesyłanie przez Serwis, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Materiały, informacje i dane przekazywane Klientowi w ramach informacji handlowej, nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.
 3. Użytkownik, który zainteresowany jest zakupem Towaru, może dokonać zakupu w następujący sposób:
  1. zwrócić się drogą elektroniczną do Sprzedawcy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z zapytaniem o dostępność i przedstawienie informacji handlowych o Towarze. Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną ofertę dostosowaną do konkretnego Towaru wraz z wyceną. Po akceptacji oferty Sprzedawca sporządza i przesyła Klientowi formularz zamówienia. Zamówienie zawiera opis Towaru oraz całkowity jego koszt. W przypadku, gdy Klient decyduje się także na usługę dostawy i montażu, wycena obejmuje całkowity koszt: cenę sprzedaży, koszty dostawy i montażu. Klient akceptuje zamówienie poprzez maila zwrotnego do Sprzedawcy lub wpłatę zaliczki,
  2. Przyjść do Sklepu i na miejscu wypełnić formularz zamówienia.
 4. Na formularzu zamówienia Klient podaje swoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania/dostawy, numeru telefonu, adresu-email. Są one niezbędne do rozpoczęcia przez Sprzedawcę realizacji zamówienia.
 5. Klient na formularzu zamówienia wybiera opcję zakupu z transportem lub z transportem i montażem. Na życzenie Klienta Sprzedawca zapewnia dostawę i montaż Towaru. Koszty u dostawy i montażu są doliczane po wyraźnej akceptacji Klienta. Formularz zamówienia zawiera całkowity koszt ( cena sprzedaży Towaru, montaż, dostawa) do zapłaty którego zobowiązany jest Klient i nie zawiera żadnych opłat ukrytych ani dodatkowych.
 6. Po zaakceptowaniu zamówienia, Klient dokonuje płatności zaliczki ( w wysokości do 40 % całości ceny) lub całkowitych kosztów wynikających z formularza zamówienia.
 7. Klient jest uprawniony dokonać płatności za Produkt w następujący sposób:
  1. w formie zaliczki, uiszczanej gotówką lub na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym pozostała część ceny jest uiszczana gotówką w dniu odbioru, montażu lub dostawy Towaru
  2. bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 8. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Klienta, po podaniu numeru NIP oraz danych do faktury. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury, jej doręczenie oraz odbiór drogą elektroniczną, bez konieczności składania podpisu. 
 9. Ceny Towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 10. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 11. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę należności uiszczonej tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów Sprzedawca szyfruje  dane Klienta pod indywidualnym numerem i przekazuje zamówienie do realizacji producentowi. Producent otrzymuje wyłącznie indywidualny numer zlecenia, bez danych osobowych Klienta.
 12. Zamówienie jest realizowane w terminie wskazanym na formularzu zamówienia.
 13. Usługa dostawy i montażu realizowana jest współpracowników Sprzedawcy, z zachowaniem należytej staranności i z poszanowaniem interesu Klienta.
 14. Po otrzymaniu Towaru od producenta, Sprzedawca telefonicznie informuje Klienta:
  1. o możliwości osobistego odbioru Towaru w Sklepie,
  2. o możliwości dostawy Towaru do Klienta w umówionym z nim terminie
  3. o możliwości dostawy i montażu Towaru do Klienta w umówionym z nim terminie.

 

§ 7.

 Rękojmia i gwarancja

 

 1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Serwis na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.
 3. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 4. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną, Klient będący Konsumentem uprawniony jest do wykonania uprawnień wynikających z rękojmi przez złożenie oświadczenia o niezgodności otrzymanego towaru z umową na adres                                             e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  albo pisemnie na adres: Gdańsk, ul. Grunwaldzka 355 i zażądać wymiany Towaru na nowy, jego naprawy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy –                o ile wada jest istotna.
 5. Reklamacja powinna zawierać:  informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, rodzaj wady, numer zamówienia,  żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży (wymiana lub usunięcie wady) albo oświadczenie o obniżeniu ceny, albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, skan lub zdjęcie dowodu sprzedaży, numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone płatności Klienta z tytułu reklamacji, dane kontaktowe osoby składającej reklamację.
 6. A-jeden odpowiada wobec Konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
 7. A-jeden rozpatruje reklamację  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.                  W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 8. Sklep informuje, iż udzielona przez producentów Towarów gwarancja nie wyłącza nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania reklamacji, jeżeli zakupiony Towar zostanie zamontowany przez Klienta. Klient przed wykonaniem montażu winien sprawdzić zgodność Towaru z zamówieniem.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację pisemnie na adres: Gdańsk, ul. Grunwaldzka355 lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Klienta wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 1. Towar realizowany na indywidualne zamówienie Klienta nie podlega reklamacji.
 2. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej www.a-jeden.pl.  Sprzedawca udziela gwarancji na Produkt zgodnie z gwarancją producenta, pod warunkiem uiszczenia przez Klienta całości płatności za Produkt. Dokładne warunki gwarancji znajdują się na stronach producentów.

 

§ 8.

Odpowiedzialność

 

 1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nie naruszający praw osobistych i majątkowych Operatora.
 2. Operator ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zablokowania dostępu do Serwisu, o którym mowa powyżej.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 4. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników na podstawie danych i informacji zawartych w serwisie.
 6. Wszelkie informacje publikowane w Serwisie nie mogą być w żadnym zakresie traktowane jako czynności doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego.
 7. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w Serwisie nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów, z którymi Użytkownik zawarł jakiekolwiek umowy, w tym umowy na podstawie informacji uzyskanych w Serwisie.

 

§ 9.

Postanowienia końcowe

 

 1. Operator zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 2. O każdorazowej zmianie Regulaminu Operator powiadomi Użytkowników poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronach Serwisu.
 3. Użytkownik niewyrażający zgody na zmianę Regulaminu, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach złożyć Operatorowi pisemne oświadczenie o niewyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu. Otrzymanie takiego oświadczenia przez Operatora jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Serwisu i rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z dniem otrzymania przez Operatora oświadczenia Użytkownika.
 4. Klient który nie wyraża zgody na warunki Regulaminu lub jego zmianę obowiązany jest złożyć informację o nie wyrażeniu zgody pisemnie na adres Sprzedawcy lub droga elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie odpowiednio z dniem umieszczenia ich na stronach Serwisu chyba, że w treści informacji o zmianach podano inną datę wejścia w życie.
 6. Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 roku

 

80-309 GDAŃSK
Al. Grunwaldzka 355

Godziny otwarcia:

Pn - Pt: 9-17

Sobota: 10-14

Niedziela: Nieczynne


GPS:54.398090N

18.578600E

80-309 GDAŃSK
Al. Grunwaldzka 355

Godziny otwarcia:

Pn - Pt: 9-17
Sobota: 10-14
Niedziela: Nieczynne


GPS:54.398090N

18.578600E

 
Polityka prywatności | Regulamin
realizacja Paint Studio | design MBS